تلاوت

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فرقان

آیه : 71-77

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل