تلاوت

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست

سوره : ق

آیه : 42-44

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد