تلاوت

تلاوت آیه 67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فرقان

آیه : 67

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل