تلاوت

تلاوت آیه 4-5 سوره تحریم استاد حصان

سوره : تحریم

آیه : 4-5

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه)

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور