تلاوت

آیه 38 سوره مریم استاد غلوش

سوره : مریم

آیه: 38

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 79 times, 1 visits today)