تلاوت

تلاوت زیبا سوره تین استاد راغب مصطفی غلوش

سوره : تین

آیه: تمام سوره

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : ترکیب بیات و رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 619 times, 1 visits today)