تلاوت

آیه 39 سوره هود استاد شعیشع

سوره : هود

آیه: 39

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 22 times, 1 visits today)