تلاوت

آیه 20-21 سوره مریم استاد شعیشع

سوره : مریم

آیه: 20-21

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 51 times, 1 visits today)