تلاوت

آیه 22-28 سوره رعد استاد حصان

سوره : نساء

آیه : 22-26

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور