تلاوت

آیه 12-21 سوره مریم استاد کامل یوسف

سوره : مریم

آیه: 12-21

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (ترکیب صبا و عجم * بیات * حجاز * بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 25 times, 1 visits today)