تلاوت

آیه 193-195 سوره آل عمران استاد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 193-195

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز)

آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)