تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد لیثی

سوره : حمد و بقره

آیه : (تمام سوره) – (1-2)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 11 times, 1 visits today)