تلاوت

آیه 24 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : یوسف

آیه : 24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)