تلاوت

آیه 40 سوره توبه استاد محمد لیثی

سوره : توبه

آیه : 40

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 27 times, 1 visits today)