تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-6 سوره غافر استاد لیثی

سوره :

آیه : (73-75) – (1-6)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)