تلاوت

آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی

سوره : توبه

آیه : 40

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(صبا * بیات * حجاز)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 15 times, 1 visits today)