تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره : اعلی

آیه : 1-7

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 11 times, 1 visits today)