تلاوت

آیه 12-13 سوره انفال محمد عبدالعزیز حصان

سوره : انفال

آیه : 12-13

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور