تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 1-7

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 8 times, 1 visits today)