تلاوت

آیه 53-57 سوره زمر استاد سعید مسلم

سوره : زمر

آیه: 53-57

استاد : سعید مسلم

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 88 times, 1 visits today)