تلاوت

آیه 33-35 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 33-35

استاد : سعید مسلم

مقام : چهارگاه

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران