تلاوت

آیه 69-70 سوره زمر استاد سعید مسلم

سوره : زمر

آیه: 69-70

استاد : سعید مسلم

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران