تلاوت

آیه 1-19 سوره اعلی استاد سعید مسلم

سوره : اعلی

آیه: 1-19

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 171 times, 1 visits today)