تلاوت

آیه 1-18 سوره بلد استاد سعید مسلم

سوره : بلد

آیه: 1-18

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 902 times, 2 visits today)