تلاوت

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم

سوره : مریم

آیه: 9-40

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست * چهارگاه * رست * سه گاه * چهارگاه * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 1,272 times, 1 visits today)