تلاوت

آیه 84-85 * 105-106 اسراء استاد حصان

سوره : اسراء

آیه : 8-85 * 105-106

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب بیات و صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 36 times, 1 visits today)