تلاوت

آیه 5 سوره تحریم مصطفی اسماعیل

سوره: تحریم

آیه: 5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 3 times, 1 visits today)