تلاوت

آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: رحمان

آیه: 1-18

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(بیات * ترکیب صبا و بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 78 times, 1 visits today)