تلاوت

آیات ابتدایی سوره علق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : علق

آیه: 1-5

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 12 times, 1 visits today)