تلاوت

مقطعی از سورۀ ملک از طنطاوی

سوره : ملک

آیه : 14-19

استاد : طنطاوی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد