تلاوت

آیه 247 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 247

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 52 times, 1 visits today)