تلاوت

آیه 71 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 71

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * صبا * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 32 times, 1 visits today)