تلاوت

آیه 27-28 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 27-28

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (چهارگاه * صبا * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 47 times, 1 visits today)