تلاوت

آیه 34 سوره لقمان و آیات ابتدایی سوره سجده متولی عبدالعال

سوره : لقمان – سجده

آیه: (34) – (1-2)

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 27 times, 1 visits today)