تلاوت

آیه 38-40 سوره نبأ و تلاوت سوره نصر استاد غلوش

سوره : نبأ – نصر

آیه: (38-40) – (تمام سوره)

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 129 times, 1 visits today)