تلاوت

آیه 1-6 سوره مریم استاد متولی عبدالعال

سوره : مریم

آیه: 1-6

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(بیات * ترکیب بیات و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 27 times, 1 visits today)