تلاوت

آیه 60-64 سوه فرقان استاد متولی عبدالعال

سوره : فرقان

آیه: 60-64

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 28 times, 1 visits today)