تلاوت

آیه 60-64 سوه فرقان استاد متولی عبدالعال

سوره : فرقان

آیه: 60-64

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 66 times, 1 visits today)