تلاوت

آیه 20-21 سوره حشر استاد متولی عبدالعال

سوره : حشر

آیه: 20-21

استاد : متولی عبدالعال

مقام : حجاز

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل
آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی