تلاوت

آیه 20-21 سوره حشر استاد متولی عبدالعال

سوره : حشر

آیه: 20-21

استاد : متولی عبدالعال

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 82 times, 1 visits today)