تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-5 سوره بقره متولی عبدالعال

سوره : حمد و بقره

آیه: (تمام سوره) – (1-5)

استاد : محمد عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل