تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-5 سوره بقره متولی عبدالعال

سوره : حمد و بقره

آیه: (تمام سوره) – (1-5)

استاد : محمد عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 467 times, 1 visits today)