تلاوت

آیه 23-24 سوره جن استاد محمد رفعت

سوره : جن

آیه: 23-24

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 27 times, 1 visits today)