تلاوت

آیه 34-35 سوره مریم استاد محمد رفعت

سوره : مریم

آیه: 34-35

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 27 times, 1 visits today)