تلاوت

آیه 62 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 62

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 24 times, 2 visits today)