تلاوت

آیه 7-18 سوره یوسف استاد سید سعید

سوره : یوسف

آیه: 7-18

استاد : سید سعید

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 115 times, 1 visits today)