تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات

سوره : زمر

آیه: 73-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 20 times, 1 visits today)