تلاوت

آیه 25-35 سوره طه استاد احمد شبیب

سوره : طه

آیه: 25-35

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : سه گاه

آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26 سوره لقمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 6-11 سوره تغابن استاد علی البنا
(Visited 1 times, 1 visits today)