تلاوت

آیه 10-12 سوره تحریم استاد شحات

سوره : تحریم

آیه: 10-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 258 times, 1 visits today)