تلاوت

آیه 10-12 سوره تحریم استاد شحات

سوره : تحریم

آیه: 10-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 45 times, 1 visits today)