تلاوت

آیه 110-111 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان

سوره : انبیاء

آیه : 110-111

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی( حجاز * صبا * حجاز)

آیه 48 سوره احزاب استاد شعبان صیاد
آیه 32 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 13 سوره انبیا استاد شعبان صیاد