تلاوت

آیه 110-111 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان

سوره : انبیاء

آیه : 110-111

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی( حجاز * صبا * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 47 times, 1 visits today)