تلاوت

آیه 13 سوره فاطر استاد حصان

سوره : فاطر

آیه : 13

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 68 times, 1 visits today)