تلاوت

آیه 13 سوره فاطر استاد حصان

سوره : فاطر

آیه : 13

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * نهاوند * رست)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان