تلاوت

آیه 19 سوره قصص استاد شحات محمد انور

سوره : قصص

آیه: 19

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات