تلاوت

آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بلد

آیه: 8-20

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام :مرکب خوانی(ترکیب عجم و صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 1 times, 1 visits today)