تلاوت

آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بلد

آیه: 8-20

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام :مرکب خوانی(ترکیب عجم و صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 17 times, 1 visits today)